Privacybeleid

RGPD – Algemene verordening gegevensbescherming
Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden & Privacybeleid
VERKLARING INZAKE PRIVACYBELEID EN TOESTEMMING

 

Door dit Privacybeleid te aanvaarden, machtigt u Paulo Aguiar, Unipessoal Lda, collectief persoonnummer 512085846, met maatschappelijke zetel te Rua da Guarita 123 9700-096 Angra do Heroísmo, om uw persoonlijke gegevens aanwezig in uw inschrijvingsformulier, waarvan u bevestigt de houder te zijn, evenals de gegevens met betrekking tot uw commerciële en contractuele relatie, en het respectievelijke beheer, te behandelen in de termen van het huidige Privacybeleid.

U verklaart tevens:

  1. ervan op de hoogte te zijn en er volledig van op de hoogte te zijn dat de verwerking van uw persoonsgegevens alle bewerkingen omvat die op de door u verstrekte gegevens worden uitgevoerd, al dan niet langs geautomatiseerde weg, met het oog op:

– de werking en de functionaliteit van de website van Paulo Aguiar, Unipessoal Lda te verbeteren (ook in gevallen waarin uw gegevens worden samengevoegd en op statistische wijze worden behandeld, zonder dat ze kunnen worden achterhaald door derden aan wie ze worden verstrekt)

– de aan u geleverde diensten te verbeteren en te personaliseren;

– contact met u op te nemen via e-mail, sms of telefoon om – u informatie of updates over uw transacties en bestellingen te verstrekken, alsook informatie over nieuwe producten of diensten;

– met u te interageren op sociale-mediaplatforms;

2. aanvaardt en stemt in met het vrije gebruik en de reproductie, door Paulo Aguiar, Unipessoal Lda, van haar inhoud openbaar beschikbaar en/of gepubliceerd in de sociale media platforms waar het is verwezen, expliciet en specifiek, de “hashtag” #aguiatur, onze merken, producten of diensten;

3. er nota van te nemen dat u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw gegevens voor een of meer van de hierboven beschreven doeleinden, deze kunt beperken, corrigeren of om verwijdering ervan kunt verzoeken door een verzoek te sturen naar het volgende e-mailadres: geral@aguiaturazores.com, en dat u tevens het recht hebt een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteiten;

4. deze toestemming vrijelijk en vrijwillig geven en 16 jaar of ouder zijn.

PRIVACY BELEID

Bij Paulo Aguiar, Unipessoal Lda, beschouwen wij uw privacy als een serieuze zaak. Wij streven ernaar uw ervaring met onze website en social media-platforms te maximaliseren in een veilige omgeving.

Het is ons beleid om uw persoonlijke gegevens discreet te behandelen en te beschermen. Dit privacybeleid legt uit hoe wij informatie over u verzamelen, beschermen, gebruiken en delen, online en offline, in de hoop u meer vertrouwen te geven in Paulo Aguiar, Unipessoal Lda en uw ervaring met ons te verbeteren.

Wij wijzen u erop dat dit privacybeleid alleen van toepassing is op informatie die door Paulo Aguiar, Unipessoal Lda wordt verzameld en geen betrekking heeft op informatie die u mogelijk hebt verstrekt op andere sites of sociale platforms die worden beheerd door andere entiteiten of organisaties waarnaar wij kunnen verwijzen. Dit privacybeleid geldt alleen voor deze website. Gelieve de volgende voorwaarden aandachtig te lezen.

  1. Uw gegevens

Paulo Aguiar, Unipessoal Lda verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Deze website verzamelt geen persoonlijke informatie over u, tenzij u die vrijwillig aan ons verstrekt. Dit betekent dat wij uw naam, uw e-mailadres of enige andere persoonlijke informatie niet zullen kennen alleen omdat u op deze site hebt rondgekeken.


Wij verzamelen uw gegevens alleen wanneer u een online offerteaanvraag of contactformulier invult. U kunt worden gevraagd om uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en andere relevante informatie in te voeren.

Door ons persoonlijke informatie over u te verstrekken zoals beschreven in dit privacybeleid, geeft u ons toestemming om deze informatie te gebruiken voor de hierin vermelde doeleinden.

2. Gebruik van uw gegevens

De gegevens die u ons verstrekt, kunnen op de volgende manieren worden gebruikt:

  • om uw ervaring met ons te personaliseren
  • om onze website te verbeteren in de diensten en functies die voor u beschikbaar zijn
  • het verbeteren van onze klantenservice in het algemeen
  • contact met u op te nemen
  • het organiseren van een wedstrijd, promotie, enquête of ander element

Uw gegevens, openbaar of privé, zullen niet worden verkocht, uitgewisseld, overgedragen of gegeven aan een ander bedrijf buiten Paulo Aguiar, Unipessoal Lda voor welke reden dan ook zonder uw toestemming.

Wij kunnen geaggregeerde en statistische informatie gebruiken en aan derden verstrekken om het gebruik van onze website te controleren, zodat wij onze website en onze diensten verder kunnen ontwikkelen. De gebruikte gegevens mogen geen informatie bevatten die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren.

De door u verstrekte contactgegevens kunnen worden gebruikt om u informatie en updates met betrekking tot uw bestellingen te sturen, naast het ontvangen van incidentele updates van Paulo Aguiar, Unipessoal Lda en, informatie over gerelateerde producten of diensten.

Wij kunnen per e-mail of telefonisch contact met u opnemen om uw opmerkingen over onze producten en diensten te vragen.

Opmerking: Indien u zich op een bepaald moment wenst uit te schrijven voor toekomstige e-mails, zullen wij onderaan elke e-mail gedetailleerde instructies geven om u uit te schrijven.


Paulo Aguiar, Unipessoal Lda slaat de gegevens van zijn gebruikers op in zijn in Portugal en Spanje gevestigde servers. Deze servers worden beschermd en onderhouden volgens de hoogste veiligheidsnormen en om te voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving.

3. Bescherming van uw informatie

Wij volgen de normen van de industrie om uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen en na ontvangst nemen wij diverse maatregelen om de veiligheid van de persoonsgegevens die u aan ons hebt doorgegeven, te handhaven.

U DIENT ZICH ER ECHTER VAN BEWUST TE ZIJN DAT GEEN ENKELE METHODE VAN ELEKTRONISCHE OVERDRACHT OF OPSLAG 100% VEILIG IS.

DAAROM KUNNEN WIJ, VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR EVENTUELE CLAIMS. VERLIES EN SCHADE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DIRECT, INDIRECT, SPECIAAL, PUNITIEF, INCIDENTEEL OF GEVOLGVERLIES OF -SCHADE OPGELOPEN DOOR U OF EEN GEBRUIKER IN VERBAND MET COMPUTERFRAUDE, RISICO’S OF ENIGE ANDERE INBREUK OF OMSTANDIGHEID WAARIN UW INFORMATIE ZONDER ONZE UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING IS BENADERD OF BEKENDGEMAAKT.

4. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat, hoewel het geen persoonlijke informatie verzamelt aan de hand waarvan de gebruiker kan worden geïdentificeerd, op het toegangsapparaat van de gebruiker (mobiele telefoon, computer of een ander apparaat) algemene informatie over het surfen opslaat die een later sneller en doeltreffender gebruik mogelijk maakt.

Een cookie identificeert op zichzelf geen enkele gebruiker/bezoeker persoonlijk.

Wij kunnen technologieën zoals “cookies” gebruiken om sessie-informatie te registreren, bezoek- en toegangsgegevens van onze webpagina’s te verzamelen die ons in staat stellen onze diensten te blijven verbeteren en betere en nuttigere middelen te verstrekken aan gebruikers/bezoekers van onze site.

Cookies worden aanbevolen en hebben specifieke functies om een betere en meer gepersonaliseerde navigatie mogelijk te maken.

Het bestaan van cookies doet geen afbreuk aan de werking van uw toestel en het besturingssysteem ervan. Naast de informatie die in de cookie wordt opgeslagen, wordt ook informatie opgeslagen in de “lokale opslag” van uw browser met hetzelfde doel als de cookies.

Er zijn verschillende soorten cookies: cookies die ons in staat stellen de gebruiker te identificeren en de werking van de diensten op de websites te verbeteren; cookies die de prestaties van de website verbeteren door te analyseren hoe de gebruikers de website gebruiken; cookies die de gebruiker in staat stellen op een meer geïndividualiseerde manier te navigeren en cookies die informatie van de gebruiker verzamelen over zijn surfgewoonten op het internet zodat de door hen getoonde reclame overeenstemt met zijn behoeften en interesses.

Het belangrijkste doel van onze cookies is om uw surfervaring te verbeteren, omdat ze ons onder andere helpen om uw voorkeuren te onthouden. Deze informatie stelt ons ook in staat onze website te verbeteren (bijvoorbeeld door de statistische analyse van het gebruik ervan te vergemakkelijken). Rekening houdend met deze doeleinden, wordt uw persoonlijk identificeerbare informatie van gevoelige aard niet opgeslagen via cookies. De informatie in onze cookies wordt alleen door ons gebruikt, behalve voor Google Analytics (beheerd door Google).

Alle browsers bieden u de mogelijkheid cookies te accepteren, te weigeren of te verwijderen, onder meer door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen, zodat u de op onze website gebruikte cookies op elk moment gedeeltelijk of volledig kunt uitschakelen.

Als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, is het mogelijk dat u geen toegang hebt tot bepaalde delen van onze website, dat u minder efficiënt kunt browsen en dat u geen gebruik meer kunt maken van bepaalde functies of diensten.

Opmerking: deze lijst kan worden bijgewerkt wanneer nieuwe diensten en functies van onze website worden geïntroduceerd met nieuwe cookies.

5. Hoe u uw veiligheid moet waarborgen

Met het oog op uw privacy raden wij u aan geen persoonlijke gegevens, met name gevoelige of vertrouwelijke, op te nemen in de e-mails die u ons stuurt. Gelieve ons geen kredietkaartnummers of andere gevoelige persoonlijke informatie via e-mail te sturen.

Wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van minderjarigen. Als ouder of wettelijke voogd mag u niet toestaan dat uw kinderen persoonlijke informatie versturen zonder uw toestemming.

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR IDENTIFICERENDE GEGEVENS OF ANDERE INFORMATIE DIE U VERKIEST IN TE DIENEN OP FORUMS ZOALS EEN COMMENTAARGEBIED OF EEN ANDER PUBLIEK TOEGANKELIJK GEBIED DAT WIJ BEHEREN OF BEHEREN.

6. Bekendmaking van informatie aan derden

Wij verkopen, verhandelen of geven uw persoonlijk identificeerbare informatie niet door aan derden. Dit omvat niet vertrouwde derde partijen die ons helpen onze website en mobiele applicaties te beheren, onze activiteiten uit te voeren of diensten te verlenen aan onze klanten, op voorwaarde dat deze partijen ermee instemmen dergelijke informatie vertrouwelijk te behandelen.

Wij kunnen uw informatie ook vrijgeven wanneer wij van mening zijn dat dit nodig is om te voldoen aan de wet, om het beleid van onze site af te dwingen, of om onze rechten, eigendom of veiligheid te beschermen.

Niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie kan echter aan andere partijen worden verstrekt voor marketing-, reclame- of andere doeleinden.

7. Links van derden

Wij wijzen u erop dat u zich weliswaar op een door ons beheerde website bevindt, maar dat u ook kunt worden doorverwezen naar links op websites van derden. Af en toe kunnen wij, naar eigen goeddunken, diensten van derden op onze platforms opnemen of aanbieden.

Deze websites van derden hebben een afzonderlijk en onafhankelijk privacybeleid. Deze beleidslijnen worden niet door ons beheerd of gecontroleerd, zodat Paulo Aguiar, Unipessoal Lda geen verantwoordelijkheid opneemt voor de inhoud en activiteiten van deze websites.

Wij streven er echter naar de integriteit van onze site en platforms te beschermen en stellen het op prijs dat u contact met ons opneemt als u ons hierover feedback wilt geven. Wij raden u ook aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van dergelijke gelinkte websites zorgvuldig te lezen voordat u informatie of persoonsgegevens verstrekt.

8. Uw toestemming

Door onze website en platforms te gebruiken, gaat u akkoord met ons Privacybeleid.

9. Hoe lang uw gegevens worden bewaard

Het is vermeldenswaard dat de persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden bewaard totdat u verzoekt ze te verwijderen.

10. Copyright

De video’s, geluiden, beelden en alle informatie op deze website, mogen niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of geplaatst op digitale platforms, zonder voorafgaande toestemming van Paulo Aguiar, Unipessoal Lda.

11. Uw rechten

Aangezien wij er zeker van willen zijn dat u op de hoogte bent van uw rechten en onder de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving, willen wij u mededelen dat:

  • Uw persoonlijke gegevens zijn van u. Als zodanig heeft u recht op toegang tot, rectificatie, beperking, verwijdering en verzet tegen de behandeling van uw persoonsgegevens, alsmede het recht om deze te verkrijgen van Paulo Aguiar, Unipessoal Lda.
  • Wij zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke gegevens bij te werken en te beschermen volgens de beste normen die in de sector worden gehanteerd.
  • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. In Portugal is deze autoriteit de Nationale Commissie voor gegevensbescherming (“CNPD”). Meer informatie over de CNPD is te vinden op www.cnpd.pt


Om uw recht van toegang, rectificatie, verwijdering, blokkering of verzet tegen de verwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens uit te oefenen, in de zin van Wet 67/98 van 26 oktober, kunt u een verzoek hiertoe sturen naar het volgende e-mailadres: geral@aguiaturazores.com

12. Toepasselijk recht

Deze Gebruiks- en Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en opgesteld volgens de geldende wetgeving. Conflicten of verschillen in uitlegging daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie.

13. Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid bij te werken, te wijzigen of te verwijderen zonder verdere toestemming. Wij zullen elke wijziging ervan bekendmaken op onze website, alsook via een mededeling aan het aangegeven contactmiddel. Uw voortgezet gebruik van onze website, applicaties, diensten en aangeboden functies na een dergelijke mededeling betekent dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

De geldende versie is gepubliceerd op 08/11/2021

14. Neem contact met ons op

Indien u vragen heeft over dit Privacybeleid of indien u één van uw rechten zoals hierboven uiteengezet wenst uit te oefenen, gelieve ons te contacteren via

Telefoon: +351 917 553 111

E-mail: geral@aguiaturazores.com

Deze site is geregistreerd op wpml.org als ontwikkelingssite.